Foreløpig program

Andakt
Nytt fra forbundet
Presentasjon av årets arrangementsplan
Gjennomføring av sak 1 - 4
Bevertning/ kveldsmat
Lederopptakelse- gjennomføres ved behov- meld fra med epost til romerike@kmspeider.no 
Landsleir på Forsand
Gjennomføring av sak 5 - 10

Foreløpig saksliste

Sakslistene er lastet opp og kan åpnes opp i et nytt vindu ved å klikke på linken

 1. Konstituering
  Godkjenning av innkalling
  Godkjenning av saksliste
  Valg av møteleder (en person)
  Valg av referent (en person)
  Valg av to representanter til å underskrive referatet
  Tellekorps (to personer)
 2. Saker fra Peffting (Arrangert 13. november 2021 på Folkvang)
  1. Landsleirkomitee for organisering av fellestraport og kretsområdett
  2. Orientering: Aktivitetsmerkedag for kretsens førerpatruljer
 3. Årsmelding 2021
 4. Arbeidsplan 2022
 5. Arrangementsplan 2022
 6. Regnskap + balanse 2021 (Kommer 19. jan 2022)
 7. Budsjett 2022 (Kommer 19. jan 2022)
 8. Nye instrukser/ endringer av eksisterende
 9. Valg 
 10. Eventuelt

Sidenotat om arrangementsplan for 2022

Nytt til arrangementsplanen er en samling av mikrokretsleir med Oslo KM og kretskonkurransen, hvor begge arrangementene samles inn i helgen 6. - 8. mai. Kretsstyret diskuterte at kretskonkurransen kan få et nytt navn som er NM-kvalifisering og gjennomføres sammen med Oslo KM. Sammenslåingen med Mikrokretsleir gjør at vi får til et større “Leirarrangement” på vårparten, noe som kan samle flere grupper sammen og gi spennende opplevelser til speiderne våres. NM-kvalifiseringen gjennomføres sammen med Oslo KM, hvor vi får vinnere i begge kretsene. 

Valg

Følgende verv skal fylles til kretsens neste kretsstyre:
Visekretsleder 2 år
Styremedlem 2 år
Styremedlem 2 år, med mulighet for 1 år
Vara 2 år
Vara 2 år, med mulighet for 1 år

I tillegg skal også følgende verv dekkes: 
Revisor 1 år
Valgkomite 1 år

Hvordan melde inn og kommentere på eksisterende saker og frister

Er du betalende medlem i kretsen, kan du sende inn en sak til Kretsting. Saker som ønskes tas opp på kretsnivå sendes til romerike@kmspeider.no, hvor saksteksten enten kan stå i e-posten eller vedlagt dokument. Saken blir lagt med under "foreløpig saksliste" og tatt opp under Kretsting. Innsender av saken er som regel saksansvarlig, som betyr at innsender skal argumentere for sin sak med eventuell bistand fra møteleder. 

Eksisterende saker som Årsmelding og arbeidsplan (se foreløplig saksliste) kan også kommenteres får Kretsting. Da ønskes det også at det sendes inn en e-post til romerike@kmspeider.no med enmefelt: "Kommentar til sak X", hvor x representerer saksnummeret. Kommentaren blir tatt med inn i fremleggelsen av saken under Kretsting.

Fristen for å melde inn og kommentere på eksisternede saker er satt til natt til 01.02.2022. Dette gjøres for at sittende kretsstyre skal få tid til å se gjennom innkommende saker og behandle dem.

Har du et spørsmål?
Kontakt kretsleder, Joakim Rødland: romerike@kmspeider.no / 412 81 396. 
Foto: Lars Røraas