Kretstinget er Romerike KFUK-KFUM Speiderne sitt øverste besluttende organ. Også kalt årsmøte som arrangeres en gang hver år. Kretstinget skal blant annet behandle budsjett og regnskap, arbeidsplan, årsmelding og innsettelse av et nytt kretsstyre for kommende år. Under følger paragraf 2.1.1 av Lover og Regler til Norges KFUK-KFUM Speiderne som bestemmer representanter for møte, tale, forslags- og stemmerett.

§ 2.1.1 MØTE, TALE, FORSLAGS- OG STEMMERETT
Alle medlemmer kan velges som gruppenes representanter.

Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder.

På kretsting har følgende møte-, tale-, forslags- og stemmerett:

Gruppeledere.
Valgte representanter fra gruppene.
Kretsleder, visekretsleder og faste styremedlemmer.
To Rover-representanter, valgt av kretsens roverting.
To patruljeførerrepresentanter, valgt av kretsens patruljeførerting.
 
Følgende har møte-, tale- og forslagsrett:

Ansatte i kretsen.
Medlemmer i faste komiteer.
 
Alle medlemmer i kretsen kan møte som observatører.

Under er det lagt med signert årsmøtereferat for 5 år tilbake i tid. Ta kontakt med kretsleder om du ønsker et større innblikk i vedtatte dokumenter fra årsmøte 2021.